องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ กำหนดแนวทางการพัฒนา ไว้  7  แนวทาง

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริการสาธารณะครบครันทันสมัย มีระบบการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงทั่วถึงกัน

2. การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ

3. พัฒนาการสาธารณสุข เน้นการสร้างสุขภาพที่ดี

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด

6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการให้บริการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอัคคีภัย

7. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โดยการจัดฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการศึกษาดูงาน พัฒนาทรัพยากรบริหารต่าง ๆ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กำหนดแนวทางการพัฒนา ไว้ 4 แนวทาง

1. ส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชุมชน

2. เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของเยาวชน โดยการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา

3. พัฒนาคนและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการช่วยเหลือกลุ่มเด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

4. พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมด้าน ศาสนา รัฐพิธี ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากลุ่มอาชีพ กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้  2 แนวทาง ดังนี้

1. การแก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมรายได้โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ และมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอต่อการดำรงชีพ พร้อมทั้งให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน
2. ส่งเสริมกองทุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการกีฬา กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 1   แนวทาง ดังนี้

1. ส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชน