องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร


นายปราโมช  สิงหกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวุฒิกร  คงคา นางทองปอนด์ ศิริรักษ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมศักดิ์  ชาวเมือง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล