องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
 


สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564


สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

1.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในหน่วยงานในพื้นที่ผู้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้มีจิตอาสาปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์

2.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการกระทำคุณงามความดี

3.เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น

4.เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตนเอง และบุคลากรรอบข้าง

5.เพื่อปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ตนเอง

 

2022-07-11
2022-03-22
2022-02-10
2021-11-18
2021-05-26
2021-04-21
2020-11-30
2020-11-23
2020-08-21
2020-08-05