องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี


📢📢ขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำ

🔶️ผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)🔶️

ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-16.00 น. โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

(กลุ่มที่ 1) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลางจังหวัด) อำเภอเมืองปราจีนบุรี ประกอบไปด้วย

1) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2) องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

3) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

4) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ

(กลุ่มที่ 2) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลางจังหวัด) อำเภอเมืองปราจีนบุรี ประกอบไปด้วย

1) เทศบาลตำบลโคกมะกอก

2) องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

3) องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก

4) องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

5) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม

(กลุ่มที่ 3) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-1200 น. ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลางจังหวัด) อำเภอเมืองปราจีนบุรี ประกอบไปด้วย

1) เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

2) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

3) องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

4) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

5) องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม

#อำเภอเมืองปราจีนบุรี #จังหวัดปราจีนบุรี #สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี #กรมโยธาธิการและผังเมือง

2024-06-04
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-08
2024-01-19
2023-12-22
2023-10-26
2023-10-26
2023-09-25
2023-09-13