องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.30-15.30น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

มีการบรรยาย หัวข้อ“การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร” เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อการทํางานเป็นทีม การทํางานอย่างมีความสุข และ การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุด ให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร การประสานงานที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และให้บุคลากรได้รับโอกาสในการเรียนรู้กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบที่จะพัฒนาศักยภาพตนเอง และสามารถนํามาปรับใช้ได้ในการดํารงชีวิตและในการปฏิบัติงานได้ โดย นางศิรินทร์ทิพย์ จำรูญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและท้องถิ่นอำเภอศรีมโหสถสังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

2024-06-04
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-08
2024-01-19
2023-12-22
2023-10-26
2023-10-26
2023-09-25
2023-09-13