วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้งครอบคลุมทั้งตำบลโคกไม้ลาย จำนวน 67 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 8853 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คันในการเดินทางโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโคกไม้ลายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในการเดินทางโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโคกไม้ลายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5920 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้งครอบคลุมทั้งตำบลโคกไม้ลาย จำนวน 67 จุด
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง